DISC TYPES FOR GLOBE VALVES

 Plug Type disc
 Ball valves Babcock Valves’ plug type disc for ball valves
 Ball type disc
 Disc types Babcock Valves’ ball type disc for ball valves
 Needle type disc
Needle disc for globe valves Babcock Valves’ plug needle disc for ball valves
 Parabolic type disc
Paraboluc disc for globe valve Babcock Valves’ parabolic type disc for ball valves

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]